மாஸ்டர் படத்தில் இடம் பெறும் ‘ குய்ட் பண்ணுடா’ பாடல் வரிகள்!