விஸ்வாசம் படத்தில் இடம் பெறும் ’வேட்டிக் கட்டு’ பாடல் வரிகள்!