கனா படத்தில் வரும் ‘வாயாடி பெத்த புள்ள’ பாடல் வரிகள் வீடியோ!